Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Niniejsza propozycja Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Autorem Niezbędnika jest dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, ale wszyscy pozostali
partnerzy projektu – Collegium Civitas, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz lider całego przedsięwzięcia – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej mają tu swój mniej lub bardziej bezpośredni wkład.DWA SŁOWA O IDEI NIEZBĘDNIKA

Niezbędnik ma jeden podstawowy cel – pomóc przedstawicielom organizacji pozarządowych i
administracji samorządowej (każdego szczebla) w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych
relacji i jakości współpracy oraz sformułowaniu pomysłów, jak te relacje poprawić i
spowodować, żeby współpraca przyczyniała się do podniesienia jakości życia mieszkańców
wspólnoty samorządowej.
Proponowana formuła koresponduje z wynikami badań przeprowadzonych w ramach projektu Model
Współpracy…, które wykazały między innymi, że w relacjach między środowiskiem pozarządowym i
administracją publiczną mamy do czynienia z deficytem kultury współpracy – rozumianej nie jako litera
prawa, ale jako zespół dobrych zwyczajów, praktyk, tradycji, wzajemnych kontaktów. Tak zdefiniowanej
kultury współpracy brakuje, ponieważ często nie ma po prostu okazji do rozmowy. Niezbędnik ma takie
okazje do dyskusji kreować, skłonić obie strony do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się nad
wzajemnymi relacjami.
Dlatego nasza propozycja nie jest po prostu zwykłą ankietą. Rezultatem oceny wykonywanej przy
pomocy Niezbędnika nie ma być bowiem ranking dobrych i złych samorządów. Jest to pewna instrukcja,
która pokazuje, jak, w gronie przedstawicieli organizacji i samorządu (w gminie, powiecie, czy
województwie) przynajmniej raz w roku w systematyczny sposób ocenić stan współpracy. Po co to robić?
Po to, żeby móc stwierdzić, czy współpracuje się nam się lepiej czy gorzej, co powinniśmy poprawić, a w
jakim obszarze jest już wystarczająco dobrze. Niezbędnik, będąc propozycją stałej formuły oceny, ma
również pomóc w diagnozowaniu słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz
formułowaniu propozycji rozwiązań.
Jest jeszcze jeden ważny element leżący u podstaw Niezbędnika. Jego koncepcja nawiązuje ściśle do
Modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi1 – dokumentu
opisującego pewien wzorzec, według którego zdaniem autorów powinna być oceniana jakość współpracy międzysektorowej. Model miał duży wpływ na kształt Niezbędnika i sugerujemy, aby każdy, kto zechce z
niego skorzystać, zapoznał się także z Modelem współpracy.

Podziel się z innymi

Comments are closed.