Inicjatywa lokalna krok po kroku

Inicjatywa lokalna w samorządach – aktywni mieszkańcy na rzecz rozwoju

to projekt Sieci SPLOT, realizowany w ramach PO FIO 2012-2013. Powstał
jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia wiedzy na temat moż-
liwości zaspokajania potrzeb społecznych poprzez realizację przedsię-
wzięć inicjowanych przez obywateli, lokalnych mieszkańców, w ramach
ustawowej inicjatywy lokalnej (przewidzianej w Ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).
Prowadzone w ramach projektu działania mają wymiar zarówno praktyczny,
jak i teoretyczny. Dzięki pracy w lokalnych środowiskach, przeprowadzono
w trybie inicjatywy lokalnej pięć różnorodnych projektów
społecznych w Elblągu, Rybniku, Słupsku, Sobótce, Supraślu. Równocześnie
podjęto prace nad stworzeniem modelu wdrażania inicjatywy
lokalnej oraz niniejszego Poradnika.
Przekazujemy zatem Poradnik w Państwa ręce, by mógł Was prowadzić
„krok po kroku”, jeśli sami jako obywatele występujecie z inicjatywą, ale
także wtedy, gdy działacie z ramienia samorządu.
Zespół Sieci SPLOT
Podziel się z innymi

Comments are closed.