Społeczeństwo obywatelskie

Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?

Posted by on 13/01/2015 at 2:12 pm

Samorząd terytorialny, którego dwudziestą rocznicę powołania obchodzimy w tym roku,jest dynamicznym, stale zmieniającym się zjawiskiem. Dotyczy to zarówno jego aspektu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego. Mając świadomość rozlicznych deficytów, jakie charakteryzują współcześnie działalność jednostek samorządowych, podjęliśmy w naszym projekcie wysiłek, zmierzający do inspirowania i pobudzania aktywności samorządów na rzecz aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz [...]

Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Posted by on 12/01/2015 at 1:42 pm

Niniejsza propozycja Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...]

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Posted by on 07/01/2015 at 1:49 pm

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstał w wyniku realizacji projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1. Przekazujemy w Państwa ręce główny produkt tego projektu. Wyobraźmy sobie [...]

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska

Posted by on 06/01/2015 at 2:52 pm

Celem ekspertyzy jest dostarczenie wiedzy na temat podstawowych problemów, zdiagnozowanych w obszarze współpracy międzysektorowej w tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska na poszczególnych

Kanon lokalnych konsultacji społecznych

Posted by on 05/01/2015 at 1:06 pm

Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Konsultacje społeczne są częścią procesu budowania wspólnoty lokalnej. Polega on na poznawaniu perspektyw i potrzeb innych, na wspólnym namyśle nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, wreszcie na przekonaniu, że celem tych działań jest wspólne dobro. To [...]