Author Archive

Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?

13/01/2015

Samorząd terytorialny, którego dwudziestą rocznicę powołania obchodzimy w tym roku,jest dynamicznym, stale zmieniającym się zjawiskiem. Dotyczy to zarówno jego aspektu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego. Mając świadomość rozlicznych deficytów, jakie charakteryzują współcześnie działalność jednostek samorządowych, podjęliśmy w naszym projekcie wysiłek, zmierzający do inspirowania i pobudzania aktywności samorządów na rzecz aktywizowania i zapewnienia udziału społeczności lokalnych oraz [...]

Posted in Dobre praktyki, Inne, Poradniki, Społeczeństwo obywatelskie, Współpraca międzysektorowa, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) | Komentowanie nie jest możliwe

Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

12/01/2015

Niniejsza propozycja Niezbędnika do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej jest wynikiem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...]

Posted in Dobre praktyki, Inne, Poradniki, Społeczeństwo obywatelskie, Współpraca międzysektorowa, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) | Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariat: O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

11/01/2015

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

Posted in Dobre praktyki, Prawo, Wolontariat w organizacjach pozarządowych | Komentowanie nie jest możliwe

Wolontariat: O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

10/01/2015

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe [...]

Posted in Praca w NGO, Wolontariat w organizacjach pozarządowych | Komentowanie nie jest możliwe

Konkluzje Rady Unii Europejskiej: rola wolontariatu w polityce społecznej

09/01/2015

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Krajowym Organem Koordynującym dla Roku Wolontariatu w Polsce zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiadało zarówno za zaplanowanie krajowych obchodów Roku, jak również odgrywało istotną rolę w wyznaczaniu i realizacji kierunków działania polskiej Prezydencji [...]

Posted in Ekonomia społeczna, Wolontariat w organizacjach pozarządowych | Komentowanie nie jest możliwe